یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تاریخ / ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان

و

بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران

حسن راشــــــــــدی


ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی

عوامل مؤثر بر شکل­گيري يا تشديد ناسيوناليسم قومي در جوامع چندقومي به اقتضاي خاص هر جامعه متعدد است و چشم­انداز تشديد يا تضيعف ناسيوناليسم قومي در هر کشور را بايد مرتبط با اين عوامل دانست و اين مؤلفه­ها تقريباً روند آتي ناسيوناليسم قومي را رقم مي­زنند.

عامل اول اين است که از منظر مناسبات و روابط قومي, ساختار توزيع منابع قدرت در جامعه مورد نظر چگونه است؟ آيا از منظر اقتصادي, نظام توزيع منابع قدرت مساوات­گرا و عدالت محور است و يا بر مبناي مدل­هاي ديگري مثلاً مرکز- پيرامون استوار است؟ از  منظر سياسي آيا مناسبات روابط قومي- قوم اقليت و اکثريت- مشارکتي است يا اقتدارگرا؟ به عبارتي, دمکراتيک است يا غيردمکراتيک؟ از منظر فرهنگي آيا توزيع منابع قدرت تکثرگر است يا انحصارگرا ؟ قوم محور است يا ملت محور؟ بنابراين اولين عامل به وضعيت توزيع منابع قدرت باز مي­گردد و ضرورت دارد تا براي ارايه چشم­اندازي واقعي از ناسيوناليسم قومي در هر کشور از ماهيت و نوع مناسبات روابط قومي در توزيع منابع قدرت شناخت کافي داشت.

عامل دومي که مي­تواند بر ناسيوناليسم قومي در هر کشوري مؤثر باشد وضعيت خود جنبش ناسيوناليسم قومي با توجه به سه محور ايدئولوژي, ساز و کارها و شيوه­هاي پيگيري مطالبات و همين­طور پايگاه اجتماعي است که با عبارت کلي «وضع فعلي و گرايش حاکم بر آن» بايد تعريف شود.

مؤلفه تأثيرگذار ديگر, تجربة تاريخي تعاملات و روابط اقوام است. آيا روابط اقوام در طول تاريخ رابطه­اي سلطه­گر و سلطه­پذير بوده است؟ آيا نظام زندگي جمعي اقوام در کشور مورد نظر, فدرالي, خودمختار يا فئودالي بوده است؟ تجربه تاريخي هر يک از اين شيوه­هاي زندگي جمعي مي­تواند بر وضعيت فعلي و آينده ناسيوناليسم قومي در هر کشور مؤثر باشد.

عامل چهارمي که مي­توان طرح کرد اين است که: واکنش و حساسيت آتي کانونهاي قدرت جهاني و منطقه­اي نسبت به مسأله اقوام در آن کشور خاص چه خواهد بود؟ آيا سازمان­ها و قدرت­هاي منطقه­اي و فرامنطقه­اي با انگيزه­هاي خاص مسأله قومي را در يک کشور پيگيري خواهند کرد و يا اينکه بي­تفاوت خواهند بود؟ خود اين مسأله براي بسياري از جوامع چندقومي در يکي دو دهه اخير بسيار مهم بوده است و همينطور در آينده مهم خواهد بود. به عبارت ديگر وضعيت دوستان و دشمنان دولت مرکزي و يا قوم مسلط از عوامل تأثيرگذار ناسيوناليسم قومي در يک کشور است. اين عامل بسيار متغير و سيال نيز هست. زيرا ممکن است دشمنان امروزي يک دولت مرکزي که با استفاده از اهرم مسايل قومي با آن چالش­ها و اختلافاتي دارند در آينده به دوستاني نزديک تبديل شوند و طبيعتاً افکار دولت مرکزي از حيث تحريک عوامل بيگانه آسوده شود.

عامل پنجم, شرايط ژئواتنيک يا جغرافياي ترکيب قومي هر جامعه است. از اين منظر هم شاخص­ها و مؤلفه­هاي متعددي را مي­توان مطرح کرد. نسبت عددي اقليت بر اکثريت در يک جامعه چگونه است؟ وضعيت سرزميني تمرکز اقوام چگونه است؟ همساني­هاي قومي با کشورهاي پيراموني چگونه است؟  شکاف­هاي اجتماعي چگونه است, مرکب, ساده يا چند وجهي و همينطور توانمندهاي فرهنگي, اقتصادي و ارتباطاتي اقوام و نيز کشورهاي همجوار که همساني خاصي با اقوام پيراموني يک کشور دارند مي­تواند بر چشم­انداز ناسيوناليسم قومي مؤثر باشد.

عامل ششمي نيز مي­توان مطرح کرد:

اينکه روند و وضعيت ملت­سازي و دولت­سازي در يک کشور چگونه است؟ به عبارتي ديگر بر مبناي نظريه بحرانهاي سياسي, آيا کشور از بحران­هاي چندگانه گذر کرده است؟ و يا اينکه درگير پيچ و خم­هاي ملت­سازي و دولت سازي است؟ براي ارايه چشم انداز آتي از مسائل قومي در هر کشور ضرورت دارد که وضعيت هر يک از اين بحرانها بررسي شده و يک رويکرد مطمئن ارايه شود.

عامل مؤثر ديگر در تشديد و يا تعديل جنبش­هاي قومي اين است که نگرش و گرايش اقوام نسبت به هويت ملي, منافع ملي, امنيت ملي و دولت ملي چيست؟ آيا نگرش اقوام نسبت به اين مؤلفه­ها و مفاهيم با رويکرد مسلط دولت مرکزي يا قوم مرکزي منطبق است يا نه, آيا اقوام تعريف ديگري از اين مولفه­ها و مفاهيم براي خودشان دارند؟ طبيعي است که آشنايي با چنين رويکردي نياز به يکسري پروژه­هاي پيمايشي کلان دارد و اگر نهادهاي ملّي در صدد حل مسايل قومي باشند ضروري است که چنين پروژه­هاي کلان تحقيقاتي  در دستور کار قرار بگيرد.

 


کیتابین ایچینده کی لر


1- مقدمه

2- باشلانیش

3- تحریف تاریخ

4- رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز

5- چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

—الف- عوامل مؤثر بر شکلگيری ناسيوناليسم قومی

—ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان

—ج- ايدئولوژی قومی

—د- پايگاه اجتماعی و شيوه های طرح مطالبات قومی

—۱- نخبگان و فعالان قومی

—۲- دانشجويان و تحصيلکردگان

—۳- توده های اجتماعی

—نتيجه گيري

6- واقعيتهای تاريخی و بافت جمعيتی کشور

7- کسروی و تحريفهای او

8- ترکان و زبان ترکی در آئينه تاريخ و ادبيات

9- فارسی دری, زبان مهاجر يا بومی در ايران؟

10- سيمای ترکان در آثار شعرای فارسی گوی و مورخين مشهور

11- چهره ترکان از نظر ژنتیکی

12- اهميت زبان ترکی در ايران در قرون گذشته از ديد مورخين, سياحان و ديپلماتهای خارجی

13- در ذکر شمهاي از شمايل و فضايل خاصة پادشاه جمجاه خلدالله ملکه و سلطانه

14- دغدغه ناسيوناليستهای افراطی

15- آذربايجان تاريخی و محدوده آن از نظر مورخين

16- جمهوري آذربايجان و بحث بر سر اين نام

17- ايران و ما

18- آذربايجان و ايران

19- منابع مورد استفاده

یازار / Yazar : حسن راشدی

بو یازېنې دا اۏخویون /Bu Yazını da Oxuyun

الفبای زبان تورکی در طول تاریخ

الفبای زبان تورکی در طول تاریخ برای نگارش زبانهای تورکی در طول تاریخ الفبا‌های مختلف …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *