یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / اوشاق‌لار / اوشاق آدلاری / تورکجه اوغلان آدلاری

تورکجه اوغلان آدلاری

تورکجه اوغلان آدلاری

تورکجه اوغلان آدلاری

1       آبی               برادر بزرگ

2       آبیتن              برادروار،عین برادر

3       آتا                 پدر،بزرگ،سرپرست

4       آتابی             مربی،معلم،اتابک

5       آتاخان          خان بزرگ،خان پدر

6       آتامان            تمثیل کننده ی پدر،پدرانه

7       آتیللا،آتیلا      چابک سوار،تیزپا

8       آتیش             پرتاب،شلیک

9       آتیشماز                    صلح دوست،بی طرف

10     آخار              جاری،روان،جهت دار

11     آدای              نامزد،کاندید

12     آذر               آتش

13     آراز              آراز.،قهرمان منصوب به طایفه آس

14     آرال              متوسط،نام کوه

15     آرامان          سنبل پاکی

16     آران              دشت نسبتا گرم و صاف

17     آرتان             پر برکت،افزاینده

18     آرسالان                   شیر،مرد افکن

19     آرغین          پاک شده،منزه

20     آرمان            قابل جستجو

21     آشقین            آشقین،متلاطم،رد شونده،برتر

22     آغ بی            سفید بیک،مرد رو سفید

23     آلای              دسته،گروه

24     آلپ               قوی،جسور،نام کوه

25     آلپ آسلان      شیر قوی،شیر جسور

26     آلپای             تمثیل کننده دلیری و زیبایی

27     آلپر               قهرمان جسور،دلاور،سلحشور

28     آلتای             نام سلسله جبال

29     آ لخان            خان سرخ،اسم خاص

30     آلقیش            تشویق،پیشواز

31     آلوو              آتش،شعله

32     آلیشان            آتش گیرنده،انس گیرنده

33     آوجی            شکارچی،صیاد

34     آیبک             سفیدرو،ماه رو

35     آیتای             مثل ماه،ماه وش

36     آیچین            برای ماه،چین ماه

37     آیدین             روشن،پاک

38     آی دمیر                   پلاتین،فلز درخشان

39     آیشین            ماهرو،نقره فام

40     آیمان             ماه وش،تمثیل کننده ماه

41     آییق              بیدار،دوراندیش،هشیار

42     آیسوی          پاکنژاد

43     آتروپات                   اسم خاص

44     آردا               یادگار

45     آیتان              ماه صفت

46     آی دوغان      شاهین زیبا

47     آناج              مجرب،با تجربه

48     ائدیل             آسان،قابل حل

49     ائل اوغلو       فرزند خلق،مردمی

50     ائل بان          صدای مردم

51     ائل بی          سرپرست مردم،بزرگ قوم

52     ائل تن          پاره تن مردم

53     ائل جان                   جان مردم

54     ائلجه بیر                  دانا،دانشمند

55     ائلچی            سفیر،نماینده

56     ائلچین            برای مردم، بخاطر مردم

57     ائلخان            رهبر مردم

58     ائل داش                   هم ملیت،هم نژاد

59     ائلده تک                  بی تا،بی مثل،دردانه خلق

60     ائل دنیز                   دریای خلق

61     ائل سس                   صدای مردم

62     ائل سئور                 مردم دوست،ملی

63     ائل سئون                 دوستدار مردم

64     ائل شن                    شادی مردم،مردم شاد

65     ائمیل             ساکت،آرام،بی آزار

66     ائل مان                   تمثیل کننده مردم

67     ائل یانار                  مردم روشن ضمیر،انسان دوست

68     ائل یورد                  سرزمین مردم،خانه مردم

69

70     ارن               مرد غیور و سلحشور

71     ارول             قهرمان باش، انسان باش

72     اروستون                 مرد برتر،والا مقام

73     ارجان          مردجانانه

74     ارخان          خان سلحشور

75     ارکین            آزاد،مستقل

76     افراسیاب                 افراسیاب،اسم خاص

77     الدمیر            آهن پنجه،قدرتمند

78     افشین            سردار،فرمانده

79     ارسلان                   مرد افکن،شکست ناپذیر

80     ایشیق            نور ،روشنایی،افق

81     ایگید             قهرمان،ساحشور

82     ایلدیریم                    تندر،آذرخش

83     ایلقار             عهد وپیمان

84     ایلکین            ائلین،نخستین

85     ایل یاز          بهار سال

86     ایمراه            امیر،رئیس،فرمانده

87     اینال              باور کردنی،مورد باور

88     اینانج             عقیده،ایمان،باور

89     اوختای                    تیرمانند،تیروش،تیزپا

90     اودآلوو          آتش پاره،شعله آتش

91     اودمان          مثل آتش،تمثیل کننده آتش

92     اورهان                    مناسب،اوغورخان

93     اوغوز          اسم خاص

94     اووچو          شکارچی

95     اؤتگون                   برتر،نافذ

96     اؤزقان          هموطن

97     ازگور          مستقل،متکی به خود

98     اوجال            سرافرازباش

99     اوغور          پیروز،موفق

100   اولدوز          ستاره

101   اوزای            روسفید،سفید بخت

102   اوستون                   برتر،غالب،پیروز

103   باباخان                    باباخان،خان بزرگ

104   بابک             بابابی،خان خانان،بابک

105   باریش          صلح،دوستی

106   باریشماز                 سرسخت،محکم

107   باشقان          رئیس،صدر

108   بایات             نام طایفه ای از تورکان/ثروتمند

109   بایدار            سر سلسله

110   باییندیر                    نام یکی از قبایل تورکان

111   بکداش          عزیز/ارزشمند

112   بیلگین          دانا/دانشمند

113   بولود             ابر

114   بوران            بوران/مه غلیظ

115   بوغاج          قدرتمند/قوی

116   باتور             دلیر/جسور

117   جومای          غرق در ماه

118   جوشور                   همیشه متلاطم

119   جوشگون                 جوشان

120   چاپار            پیک/فرستاده

121   چاپای            چابک/چاپگر

122   چالار            سوزان/شبیه/تیز

123   چووغون                 چدن/کولاک

124   چئویک                   چابک/زرنگ

125   چیریک                   چابک/سرباز

126   چیلغین          واله/عاشق/شیفته

127   دالغین            متفکر/ژرف نگر

128   دمیر ال                   پنجه آهنین/قوی

129   دومان            مه

130   دویغون                   احساس کننده/فهیم

131   دومرول                  اسم خاص

132   دیلک            آرزو/آمال

133   دونوش                    عطف

134   دؤنمز            قاطع/بران

135   فرخان          خان مقتدر/خان با فراست

136   گنج بی          جوانمرد/جوان بزرگ منش

137   گورسئل                  سیل خروشان

138   گونای            ماه خورشید

139   گووه ن                    فخر/اعتماد/افتخار

140   هاکان            خان خانان/امپراطور

141   هارای          فریاد/نعره

142   هایدی            زرنگ/چابک/همصدا

143   لام                ساکت/آرام

144   نریمان          قدرتمند/نرمانند

145   پاشا              خان،آقا

146   پولاد             فولاد

147   قارا اووجو     صیاد بزرگ

148   قارامان                   قهرمان/مثل بزرگان

149   قارتال          شاهین/عقاب

150   قافلان          پلنگ

151   قاییم              محکم/استوار

152   قوتاز             گل سر

153   قوچاق          قهرمان/همیشه شجاع

154   قوچ ار          دلیر مرد/مرد شجاع

155   قورقود                    ریش سفید/بزرگ قبیله

156   قوشار          سازنده/اتصال دهنده

157   قیزیل آسلان   شیر طلائی

158   قیزیل باش     مو طلائی/رهبر

159   قیلینج            خنجر/شمشیر

160   قیوراق          چابک/زرنگ

161   سابوتای                   اسم خاص

162   سادای            حساب شده/شمرده شده

163   ساوالان                   نام کوه/باج گیر

164   ساواش          جنگ/نبرد

165   سهند             نام کوه

166   سونار            تقدیم کننده/معرف

167   سونقور                   شاهین/عقاب

168   سیرداش                  همراز/هم سر

169   سیلدیریم                  سخت/محکم

170   سؤنمز          روشن/همیشه سوزنده

171   سئون            دوست دارنده

172   سئور             دوستار

173   شاخار          همیشه آتش زن

174   شانلی            دارای اعتبار و مقام و منزلت

175   شن آی          ماه خندان/ماه شاد

176   شن سس                  خوش صدا

177   شن یاز                    بهار شاداب

178   شونقار          شاهین/عقاب

179   تانیش            آشنا/فامیل

180   تایماز            بی نظیر/بی همتا

181   تایسیز          بی نظیر،بی همتا

182   توراج            نام پرنده

183   تورال            مجهول

184   تورغای                   مرغ ماهی خوار

185   توماج            تیماج/چرم دباغی شده

186   توغان          شاهین

187   توغای          ببر

188   توغرول                  طغرل

189   تورکای                   اسم مرکب از ماه و تورک

190   تئلمان            مثل مو/ظریف

191   تئمو              آهن

192   تئمو چین                 آهنین/سرسخت

193   تومر             مرد تمام/قهرمان

194   ووران          زننده/فاتح/پیروز

195   وورغون                 واله/شیفته/عاشق

196   وولکان                   آتشفشان

197   وارمان                    پی برنده/دست یابنده

198   خاقان            خان بزرگ/امپراطور

199   خان آغا                   مرد بزرگ

200   خان دمیر                 آهن سخت/آهن آبدیده

201   خان سئور      خان دوست

202   خزر             شمال/نام یکی از قبایل تورک

203   یارار             به درد بخور/شکافنده

204   یاغمور                    باران

205   یالچین          تخته سنگ/صخره

206   یانار              سوزان/همیشه سوزنده

207   یاووز            جسور/دلیر/شجاع

208   یورداغلو                 فرزند میهن/وطن پرست

209   یوردچو                   ولیعهد/جانشین

210   یوردمان                  نشانگر میهن

211   ییلماز            شجاع/جسور/نترس

یازار / Yazar : آیهان میانالیAyhan Miyanalı

بو یازېنې دا اۏخویون /Bu Yazını da Oxuyun

اوشاق‌لاری کیتاب’لا یولداش إدین!

اوشاق‌لاری کیتاب’لا یولداش إدین! دوشونجه‌لی آنا-آتالار اوشاق‌لاری‌نين کيتاب’لا دوست‌لوق قوروب، عؤمور بویو اونلارین اوخوماغینی ايسته‌ييرلر. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *