یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar

وای ….. وای / زامان پاشازاده (حیکایه)

zaman paşazadə- yeniqapi.com--

یئنی قاپې مئدیا بو حیکایه‌نی 1399-نجو ایلین بایرام گۆن‌لرینه، بایرام‌لېق اۏلاراق، خالقېمېزا پای وئریر. (4 صفحه / 560 سؤزجۆک)

دۆزنله‌یَن: آیناز بزرگان

وای ….. وای / زامان پاشازاده  (حیکایه)

 

ساعاتېم آمان‌سېزﺟﺎ اﯾﺮهﻟﯿﻠﻪﯾﯿﺮدی. ﺑﯿﺮ ﺑﻮﭼﻮقدان آرتېق اﯾﺪی ﺗﺎﮐﺴﯽ دوراغېندا داﯾﺎنمېشدېم. ﺑﯿﺮ داﻫﺎ اﯾﺶ ﯾﺌﺮﯾﻤﺪه ﻣۆدۆرۆﻣۆزۆن داﻧﻼق‌لارې ﺑﺌﯿﻨﯿﻤﺪه ﭼﺎﻟﺨﺎﻻنېردې:

– ﯾﺎﺗﺎﻏﺎن ﺟﻨﺎب‌لارې! دﺋﯿﻪﺳﻦ ﻫﻠﻪ ﺑﻮ اۆچ اﯾﻠﺪه اﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎتېنې اؤرگنمهﻣﯿﺸﺴﻦ؟! ﻣﻦ ﺑﻮرانېن رئیسی اۏﻻراق ﻫﻠﻪ اۏﺗﻮز اﯾﻞ ﻗﻮﻟﻠﻮق ﺳۆرهﺳﯿﻨﺪه ﺳﺎﻋﺎت 6 دان ﺑﺌﻮاختا ﻗﺎﻟﻤﺎمېشام ﺳﻦ اﯾﺴﻪ سانکې اﯾﺸﺪن آزاد اۏﻟﻤﺎق ﻓﯿﮑﺮﯾﻨﺪهﺳن!

ﭼﺎل ﺑﺎشلې ﻗﺎرنې ﯾۏﻏﻮن ﺑﻮ ﮐﯿشی‌نین ﺑۏﻟﻠﻮ-ﺑۏﻟﻠﻮ ﺗﺤﻘﯿﺮﻟﺮ و آﺗﻤﺎﺟﺎﻻرې ﺳﯿﻨﯿﺮﻟﺮﯾﻤﯽ ﯾﺌﮕﻪﻟﻪﯾﯿﺮدی. آخې ﻧﻪ ﺑﯿﻠﯿﺮ ﻫﺮدن ﮔﺌﺠﻪ ﯾﺎرې‌لارېندا ﯾﺎیېملانان ﻓﯿﻠﻢﻟﺮی ﻗﺎچېرﻣﺎق اۏﻟﻤﻮر إله اۏﻧﻮ ﺑﯿﻠﯿﺮ ﮐﯽ اؤز ﺑﺎﻫﺎلې ﻣﻮﺑﺎیلېندا ﮐﺆﻫﻨَﻠﻤﯿﺶ ﺳﺌﮑﺴﻮال فیلم‌لرین ﻓﺮاقمئنت‌لریندن إحتیراصلانېب اۏﻏﺮون-اۏﻏﺮون ﮐﯿﻤﻪﺳﻪ ﺗﺌﻠﻔۏن آچسېن!

اۏ ﮔۆن إلهﺑﯿﻞ ﻫﺮ ﺷﺌﯽ ﮔﺌﺠﯿﮑﻤﻪڲیمه آراﺟﻼنمېشدې ﻣﻮﺑﺎیلېمدا ﻗﻮردوﻏﻮم جینگیلتیلی زﻧﮕﻪ ده اۏﯾﺎﻧﻤﺎمېشدېم. ﺗﺎﮐﺴﯽلر ده کی ﺷﻬﺮﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﯾﺎنقېن ﺳﺆﻧﺪۆرن ﻣﺎشېن‌لارې ﺳﺎﯾﺎق اﯾﺶ-اﯾﺸﺪن ﮐﺌﭽﻨﺪن ﺳۏﻧﺮا ﺗﺎپېلېرﻻر ﺗﻠﺴﻤﻪدیڲیمده دال ﺑﺎ دال ﮔﻠﯿﺐ-ﮔﺌﺪﯾﺮدﯾﻠﺮااا …

آما سانکې اۏ گۆنۆ ﺑﺎش‌لارېنا داش دۆشمۆﺷﺪۆ .

ﺑﻮ ﻓﯿﮑﯿﺮﻟﺮﯾﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه اﯾﮑﻦ ﺳﺎرې ﺑﯿﺮ ﻣﺎشېنېن ﯾﺎخېنلاﺷﻤﺎغې، ﻏﺮﯾﺐ ﺑﯿﺮ ﺷﻬﺮده اﯾﭽﮕﯿﻦ ﺑﯿﺮ دۏﺳﺘﻮ گؤرﻣﮏ ﮐﯿﻤﯽ ﮔﻠﯿﺮدی ﻣﻨﻪ.

أﻟﯿﻤﯿﻦ اﯾﺸﺎرهﺳﯿﻨﺪن سۏﻧﺮا اوﺗﻘﻮﻧﺎ-اوﺗﻘﻮﻧﺎ ﺳﺎﺧﻼدې. رﻧﮓ-روﻓﺪان دۆشمۆش ﻗۏراضا پئیکان اﯾﺪی اؤن اۏﺗﻮراﺟﺎﻗﺪا ﺑﯿﺮ ﮐﯿﺸﯽ اۏﺗﻮرﻣﻮش آرﺧﺎدا اﯾﺴﻪ ﺑﯿﺮ ﻗﺎدېن. واقتې اﯾﺘﯿﺮﻣَزدن ایچه‌ری ﺗﭙﯿﻠﺪﯾﻢ. ﻋﺎدﺗﻦ ﻗﺎدېن‌لار ﺑﯿﺮ ﮐﯿﺸﯽ اﯾﻠﻪ ﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﺎن اۏﺗﻮردوق‌لارېندا ﺑﯿﺮآز اؤزﻟﺮﯾﻨﯽ ﺗۏﭘﺎرﻻیېب قېچ‌لارېنې دا ﯾﺎﻧﺎ ﭼﮑﯿﺮﻟﺮ آما دﺋﯿﻪﺳﻦ ﺑﻮ ﻓﺮﻗﻠﯽ اﯾﺪی. دﯾﺰﯾﻨﯽ أڲلشدیڲیم اۏﺗﻮراﺟﺎغېن اۏرﺗﺎسېناجان اوزاتمېشدې. ﻗﺎرا ﭼﺎدېرانېن آلتېندان چېخمېش ﮔﺆی بۏﯾﺎلې ﺷﺎﻟﻮارې، آداﻣﺪا اﯾﮑﯽ ﯾﺆﻧﻠۆ ﺑﯿﺮ دویقو ﯾﺎرادېردې. قېچېم قېچېنا ﺳﺆیکَنسه ده وﺋﺠﯿﻨﻪ دڲیلدی .

اۏﺗﻮردوﻏﻮم آﻧﺪان اۆزۆﻧﻪ ﺑﺎﺧﻤﺎﻣﺎﻏﺎ ﭼﺎلېشېردېم اۏﻻ ﺑﯿﻠﺴﯿﻦ ﮐﯽ اۏﻧﻮن ﻫﺌﭻ ﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯿﯿﺘﯽ یۏخ دېر ﺳﺎدهﺟﻪ ﺑﺌﻠﻪﺳﯿﻨﻪ ﯾﺌﺮﯾﻨﺪهﺟﻪ راﺣﺎت دېر. آخې ﻧﻪﯾﻪ ﮔﺆره ﻫﺮ ﺑﯿﺮ ﻗﺎدېنا ﺑﺎﺧﻤﺎلې‌یام . ﮔﺆزل‌لیک ﺳﺌﻮرلیڲیم ﺑﯿﺮ ﮐﯿﻤﺴﻪﯾﻪ أﻧﮕﻞ ﺗﺆرتمهﻣﻪﻟﯽ دﯾﺮ و ﻫﺮ ﺑﯿﺮ ﭼﯿﺮکین‌لیڲین ﺑﻬﺎﻧﻪﺳﯽ اۏﻟﻤﺎﻣﺎﻟﯽ دېر دﺋﯿﻪ، اؤزۆمۆ اویقارﻟﯽ آﭘﺎرﻣﺎﻏﺎ ﭼﺎلېشېردېم آما ﺛﺎنییهﻟﺮ آراسېندا ﻣﯿﻦ ﮐﺮه ﻓﯿﮑﺮﯾﻢ دڲیشیر، ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ ﺳﺆزۆﻣﻪ ﺑﺎخمېردې. ﮐﺆنلۆم، ﻫﺎﺑﺌﻠﻪ ﮔﺆودهﻣﯿﻦ بۆتۆن اؤﯾﻪﻟﺮی ﻋﺎغېللې اؤﯾۆدﻟﺮﯾﻤﯽ دﯾﻨﻠﻪﻣﯿﺮدﯾﻠﺮ. ﻫﺮدن سۆرۆجۆنۆن اۏرﺗﺎ گۆزگۆدن ﻣﻨﯽ اﯾﺰﻟﻪﯾﻦ اﯾﮑﯽ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﻪ ﺳﺎﺗﺎشېردې ﮔﺆزۆم. ﺑﺎخېشې آﺗﺎمېن ﺑﺎخېش‌لارېنا اۏﺧﺸﺎیېردې. اۆره‌ڲینده ﻧﻪ اﯾﺴﻪ دﺋﯿﯿﺮدی. نه‌دنسه ﻧﺎراﺣﺎت ﮐﯿﻤﯽ

ﮔﺆرۆﻧۆردۆ. ﺑﻠﮑﻪ ده ﻣﻨﯽ ﺗﺎنېمېشدې. أأأأه ﺑﻮ دېر ﺑﺎااخ! ﮔﻠﻪﻧﮏ آدلې دییه‌نک‌لره دؤڲۆﻟﺪۆڲۆمۆز! ﮔﺆزۆمۆ ﭼﮑﯿﺐ اؤزۆمۆ ﺑﯿﻠﻤﻪﻣﺰلیڲه ووردوم .

یۏل بۏﯾﻮ ﯾﺎواش-ﯾﺎواش اﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺮ دویقو ﺑﺎﺟﺎغېما هۏﭘﺪو. ﯾﻮﻣﻮﺷﺎجېق ﺑﯿﺮ تۏخانېش و دوﯾﻮﻟﻤﺎز ﺑﯿﺮ اﯾﺮهﻟﯿﻠﻪییش’له ﺑﺎﺟﺎغېنا ﯾﺎخېنلاﺷﺪېم. ﺑﺎخېشېم أل‌لرﯾﻨﯽ سۆزۆب، ﻗﺎرا ﭼﺎدېراسېندان دېرﻣﺎشېب ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﻪ دﯾﮑﯿﻠﯿﺮدی ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ. ﯾﺎﻧﺎغې قېرمېزې ﭼﺎﻻرلې آغ ﻣﯿﻨﯿﺎتۏر ﺑﯿﺮ ﮔﺆزل‌لیک’له ﮐﺆنلۆمۆ اۏووﻧﺪوروردو. آنېق ﺑﯿﺮ ﺷﮑﯿﻠﺪه دۏداغېنې دﯾﺸﻠﻪﯾﯿﺮ و ﺟﺎنېما ﻫﯿﺠﺎن داراﺷﺪېرېردې.

ﺑﻮ آرادا ﻣﺎشېن داﯾﺎنېب داﻫﺎ ﺑﯿﺮ ﻣﻮﺳﺎﻓﯿﺮ ﻣﯿﻨﺪﯾﺮمه‌سی لاپ اۆره‌ڲیمجه اۏلدو. گوﻣﺒﻮل ﺑﯿﺮ اۏﻏﻼن اﯾﺪی ﯾﺎلقېزلېغېمېزې ﭘۏزﺳﺎ دا ﺑﯿﺮآز داﻫﺎ اۏ قېزا ﯾﺎخېنلاشېب و سېجاق‌لېغېندا أرﯾﻤﻪڲیمه ﯾﺎخشې ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﺪی. قېزېن دا اۆره‌ڲینجه اﯾﺪی دﺋﯿﻪﺳﻦ کؤﻧۆﻟﺴۆز ﺑﯿﺮ چکیلمک’له اوزاﻗﻼﺷﻤﺎق ﻓﯿﮑﺮﯾﻨﺪه دڲیلدی.

ﺗﺎﮐﺴﯽ آرتېق اﯾﺶ ﯾﺌﺮﯾﻤﺪن ﺳۏووﺷﻮب ﻣﻦ اﯾﺴﻪ بۆتۆن ﺳۏرون‌لارې اوﻧﻮدوب ﺳﺎدهﺟﻪ اۏﻧﻮ دۆشۆنۆردۆم. ﺳﻮ ﯾﺎ ﺑﯿﺮ ﻗﺎرېش ﯾﺎ دا اۏن ﻗﺎرېش ﺑﺎﺷﺪان ﺳۏووﺷﺴﻮن، داﻫﺎ ﮔﺌﺠﯿﮑﺪیڲیمی ﮔﺌﺠﯿﮑﻤﯿﺸﻢ ﺑﯿﺮ گۆنلۆک ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺑﻠﮕﻪﻟﺮ’ﻟﻪ ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻧﺎدا ﯾﺎتمېشدېم دﺋﯿﯿﺐ اۏ آﺧﻤﺎق رئیسیمیزی آﻟﺪاﺗﻤﺎﻏﺎ ﻧﻪ وار ﮐﯽ.

آن‌سېزېن ﺑﯿﺮ اﯾﻨﺠﻪ ﺳﺲ ” أل‌لرﯾﻨﯿﺰ آﻏﺮېماسېن ﻗﺎرداش ﺑﻮرادا ﺳﺎﺧﻼ ” دﺋﯿﻪ ﺳۆرۆجۆﯾﻪ سسلندی.

ﺑﯿﺮ آنېن اﯾﭽﯿﻨﺪه اۏﻧﻮن دۆﺷﺪۆڲۆﻧﺪن سۏﻧﺮا چۏخ آرا وﺋﺮمَزدن ﻣﺎشېندان دۆشۆب اۏﻧﻮن’لا اﯾﻠﮕﯿﻠﻨﻤﻪڲیمی دۆشۆنۆردۆم.

ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﻼدې و ﻣﻦ ﮔﻮﻣﺒﻮل اۏﻏﻼنېن آردېجا دۆشۆب اۏ قېزا ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯿﺮ آچېدان ﺑﺎخېب دۆﺷﻤﻪڲینی ﮔﺆزﻟﻪدﯾﻢ. اۏ اﯾﺴﻪ اۏﺗﻮراﺟﺎغې أل‌لری اﯾﻠﻪ ﯾﺌﺮیییب، اﯾﮑﯽ أﻟﯽ اﯾﻠﻪ ﺳﺎغ قېچېنې ﮔﺆتۆرۆب ﻣﺎشېندان دﯾﺸﺎرېیا ﻗۏﯾﺪو و آردېجا اﯾﺴﺘﯿﻞ ﺑﯿﺮ چلیڲین ﯾﺎردېمې ایلا آﯾﺎق اۆﺳﺘۆﻧﺪه دوراراق ﯾﺌﺮﯾﻤﺪه دۏﻧﻤﻮش ﻣﻨﯿﻢ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﯽ ﺳﺌﯿﺮ إتدی.

ﻣﻦ اﯾﺴﻪ ﺳۏل ﮔﺆزۆم آﺧﺴﺎﯾﺎ-آﺧﺴﺎﯾﺎ ﻣﺎشېنا اۏﺗﻮردوم .

سۆرۆجۆ دﻧﺪهﻧﯽ دڲیشیب، ﺳﯽدی’ده ﺑﯿﺮ ﻣﺎهنېنې آﭼﺪې:

ﯾﺎنېمداسېن ﺳﻮﺳﻮﯾۏرﺳﻮن …… ﺑﺎکېیۏر ﮔﺆرمییۏرﺳﻮن …… وای ، وای ……. وای

زامان پاشازاده- 1390 آبان آیې

یازار / Yazar : آیناز بزرگان

بو یازېنې دا اۏخویون /Bu Yazını da Oxuyun

ikilik-araz əhmədoğlu-YeniQapi.com--

ایکی‌لیک / آراز احمداۏغلو (قېسا حیکایه)

ایکی‌لیک / آراز احمداۏغلو (قېسا حیکایه) ایکی‌سی ده‌ آتا‌لارېندان آلدېغې جیب خرجینی بیر بیر‌لرینه گؤرسَتدی. …


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yeniqapi/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *