یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تگ‌لرین آرشیوی / Təglərin Arşivi

تگ‌لرین آرشیوی / Təglərin Arşivi

تاریخ هفت هزار ساله زبان ترکی در آذربایجان

تاریخ هفت هزار ساله زبان ترکی در آذربایجان    گاها افردای را میبینم که ادعا دارند آزربایجان ابتدا فارسی زبان( یا آذری زبان) بوده و بعد از حمله مغولها و …

Read More »

ترکان / حسن راشدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی تهران ۱۳۸۶ کیتابین ایچینده کی لر 1- مقدمه 2- باشلانیش 3- تحریف تاریخ 4- رابطه هويت ملّی و هويت …

Read More »

ترکان / مقدمه

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / مقدمه تاريخي که ما امروز از آن به عنوان تاريخ ايران نام مي­بريم و در مدارس …

Read More »

ترکان / باشلانيش

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / باشلانيش بو کيتابين يازيلماغا تَمَل داشي, ۱۳۸۱- جي ايلين سونلاري و ۱۳۸۲- جي ايلين ايلک گونلري …

Read More »

ترکان / تحريف تاريخ

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی  ترکان / تحريف تاريخ کشور ايران کشور کثيرالمله است. از ۷۰۰۰ سال پيش تاکنون ملل و اقوام مختلف …

Read More »

ترکان / رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز   *حبيب احمدلو  **عماد افروغ چکيده: …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران مقدمه —الف- عوامل مؤثر بر شکلگيری ناسيوناليسم قومی …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان بعد …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / ج- ايدئولوژی قومی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / ج- ايدئولوژی قومی ماهيت ايدئولوژي قومي نقش …

Read More »